Hoolekogu tööplaan

PEETRI KOOLI HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2022/2023 õ/a
Hoolekogu tööplaani koostamisel on lähtutud hoolekogu liikmete ettepanekutest ning järgmistest
dokumentidest:
Peetri Kooli arengukava 2021-2025, Peetri Kooli tööplaan 2022/2023 õ/a, Peetri lasteaia
tegevuskava 2021/2022 õ/a, Järva valla hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
TEGEVUSE EESMÄRGID
Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.
Kooli õppe‐ ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
Arvamuse avaldamine erinevatele koolikorralduslike dokumentide muudatusettepanekutele.
Avalikkuse teavitamine hoolekogu tööst, vastu võetud otsustest, ettepanekutest.
Kooli ja lasteaia eelarve ülevaatamine.
Lasteaia õppekava ülevaatamine.
JAANUAR 2023
09.01.2023 18:00 Hoolekogu korraline koosolek
– Arengukava senise täitmise ülevaade, tulevikuvaated (ettekandja direktori kt)
– Peetri Kooli 2023.a. eelarve tutvustus (ettekandja direktori kt)
– Hoolekogu tööplaani arutelu/ koostamine
– Jooksvad küsimused
30.01.2023 18:00 Hoolekogu korraline koosolek Teamsis
– Lasteaia õppekava
– Puhkuste graafik
MÄRTS 2023
13.03.2023 18:00 Hoolekogu korraline koosolek lasteaias
– Tunnustamise kord
– Hoogtööpäev aprilli lõpus
JUUNI 2023
05.06.2023 18:00 Hoolekogu korraline koosolek lasteaias
– Tööplaani ja tegevuskavaga tutvumine
– 2024 eelarve arutelu
AUGUST 2023
21.08.2023 18:00 Hoolekogu korraline koosolek koolimajas
– Tutvumine lasteaia ja kooli tööplaani ja tegevuskavaga
– 2024.a eelarve arutelu
OKTOOBER 2023
02.10.2023 18:00 Hoolekogu korraline koosolek koolimajas